КАЗУС БГ - Адвокатска кантора Варна

Юридически услуги в БългарияЗа успешното осъществяване на търговска дейност в България е необходимо отлично познаване на действащата нормативна уредба и непрекъснато следене на извършваните в нея изменения и допълнения. Нашият екип се състои от високо квалифицирани специалисти, които ще ви осигурят правно съдействие по всички възникнали въпроси и избягване на последващи съдебни разходи и неблагоприятни последици за Вас или Вашето дружество.

 

Основни области на специализация са спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашното насилие, дела по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, международно частно право, морско право, авторско право и сродните нему права, изпълнителен процес, арбитражни спорове, съдействие при придобиване на българско гражданство по произход, придобиване статут на продължително пребиваващ в РБ чужденец, дела пред Европейския съд по правата на човека и други.

 

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания, а при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане и обсъждане от повече юристи, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото (казуса). Целта е извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и  практика при решаването на спорове за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти.

 

Изградената система за работа в нашето дружество гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата, както и наличие на актуална информация за техния ход. Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници в деловодствата на съдилищата, независимо от получаването на призовка или съобщение от съда. Целта е своевременно, професионално и прецизно изготвяне на документи до съда и организиране защитата на клиента.

 

Юридическа практика

услуги

 

 

Вещно и облигационно право

          услуги

                  

Трудово право                                                                                

услуги

 

 

Административно право            

услуги

 

 

Семейно и Наследствено право

услуги

 

 

Търговско право

услуги

 

 

Защита на потребителите, защита от нелоялна конкуренция, европейско право

услуги

 

 

Други услуги по Семейно-правни казуси

услуги

 

 

Физически лица

услуги

 

 

Морско право

услуги

 

 

Визови услуги

услуги

 

 

Обслужване на чуждестранни инвестиции

услуги

 

 

Абонаментно обслужване

услуги

 

 

Юридически адрес